24013-02-2009
Sinds januari 2008 is het nieuwe activiteitenbesluit in werking getreden. Dit activiteitenbesluit vervangt het zogenaamde horecabesluit. In het activiteitenbesluit zijn voor diverse milieu-aspecten regels opgesteld, waaronder voor de opslag van stoffen bij zwembaden. Onder deze stoffen vallen ook chloorbleekloog en zwavelzuur. Zwembaden lopen tegen enkele problemen aan bij de handhaving van dit activiteitenbesluit. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is gesprekspartner bij de overheid, samen met AquaNederland, KIWA en Infomil, om deze problemen te bespreken.

De belangrijkste eisen aan nieuwe installaties (vanaf 1 januari 2008) zijn:de installatie moet gebouwd zijn door een gecertificeerd bedrijf (gecertificeerd volgens BRL K903/07);
de installatie maakt gebruik van gecertificeerde tanks voor de toepassing.

Voor alle bestaande installaties geldt een overgangtermijn tot 2015. De bestaande opslagtanks moeten uiterlijk in 2015 gekeurd zijn (volgens KC111) en eveneens aan de regels voldoen.

Brief naar Minister Cramer
In september 2008 is door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en AquaNederland een brief verstuurd naar Minister Cramer van het ministerie van VROM. In deze brief werd aandacht gevraagd voor de problematiek van het activiteitenbesluit speciaal bij zwembaden. Voor nieuwe zwembaden was het vooralsnog niet mogelijk om aan de regels van het activiteitenbesluit te voldoen, omdat er tot voor kort nog geen gecertificeerde (zwembad installateurs waren en ook nog geen gecertificeerde tanks. Daar komt wel snel verandering in, maar dat betekent nog niet dat alles opgelost is.

Kunststoftanks en -leidingen
Bij het opstellen van de regels in het activiteitenbesluit is uitgegaan van stalen opslagtanks en stalen leidingen. Dit is de normale wijze van installeren als het om brandstofinstallaties gaat (waar deze regeling oorspronkelijk voor bedoeld was). Echter, dit is ongeschikt voor de opslag van chloorbleekloog en zwavelzuur. De regels moeten dus aangepast worden voor de opslag van chloorbleekloog en zwavelzuur in kunststoftanks en kunststofleidingen. Hiermee wordt eind januari 2009 een start gemaakt.

Afkeuring en dwangsommen
Verschillende bestaande zwembaden hebben gemeld dat zij een bezoek hebben gehad van de milieudienst, waarbij ze een afkeuring hebben gehad op de regels van het activiteitenbesluit. Deze zwembaden konden geen installatiecertificaat, tankcertificaat of herkeuringscertificaat (bij tanks ouder dan 15 jaar) laten zien. Soms werden er zelfs dwangsommen gebruikt om het zwembad tot de orde te roepen, terwijl er voor deze zwembaden (voor wat betreft de opslag van stoffen) een overgangstermijn geldt tot 2015.

Begrip vanuit de overheid
Momenteel wil het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ overleggen met de instanties die belast zijn met de handhaving om af te spreken hoe om te gaan met deze problematiek, zowel voor bestaande als voor nieuwe installaties bij zwembaden. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en AquaNederland vragen begrip van de overheid voor de ontstane situatie en willen als branche dat onveilige situaties en onduidelijke regels zo snel mogelijk tot het verleden behoren.

‹‹ Terug naar het overzicht